PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės, Privatumo politika:

Šiuo privatumo pranešimu sirbikyte.eu, kuruojamo Gintarės Sirbikytės, pateikiama informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jums lankantis sirbikyte.eu svetainėje bei naudojantis svetainės paslaugomis.

Sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis;

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Duomenų rinkimas, naudojimas, saugojimas:

 • Renkami Duomenų subjekto asmens duomenys ta apimtimi, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai susisiekęs su sirbikyte.eu paslaugos teikėju, ar naudodamasis sirbikyte.eu internetiniu puslapiu, pildant ir teikiant pirkimo formą ar nustatytos formos prašymą bei priedus prie jo;
 • Renkami duomenys apie interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI); socialinių tinklų naudotojus, kurie prisijungia prie eu socialinio tinklo paskyros ir aktyviais veiksmais joje dalyvauja; asmenis, kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą informaciją;
 • Renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys, asmens kodas, gimimo data, šeimyninė padėtis, sveikatos duomenys. Sirbikyte.eu internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas sirbikyte.eu internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; ir kita. Ši informacija naudojama internetinio puslapio veikimui pagerinti, tendencijoms analizuoti, paslaugų tobulinimui. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis teikiamomis paslaugomis, ar lankydamasis sirbikyte.eu internetiniame puslapyje.
 • Teikdami nustatytos formos prašymus per eu sistemą duodate sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sudarant galimybę paslaugos teikėjui tinkamai suteikti Sutartimi numatytas paslaugas. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad sirbikyte.eu kuratorius valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
 • eu sistemą kuruojantis asmuo, rūpindamasis Duomenų subjekto privatumu ir vertindamas Duomenų subjekto pasitikėjimą, saugo Duomenų subjekto privatumą bei pateiktos informacijos konfidencialumą ir įsipareigoja juos naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse bei paslaugų sutartyje, jei tokia sudaroma, nurodytiems tikslams. Duomenų subjekto pateikta informacija tame tarpe ir asmens duomenys gali būti atskleista tik gavus Duomenų subjekto sutikimą arba kai tai būtina vykdant sutartinius įsipareigojimus, arba kai tokia informacija privalo būti atskleista pagal teisės aktus.
 • Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos atitinkamos sutartys ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • Duomenų subjekto asmens duomenys naudojami: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui; duomenų subjekto identifikavimui ir susisiekimui su juo; užsakytos paslaugos ir kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; rinkodaros tikslais bei veiklos analitikai ir analizei, siekiant gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
 • Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Daugeliu atvejų gauti asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu bei automatiniu būdu, naudojant nustatytas asmens duomenų tvarkymo priemones, vadovaujantis konfidencialumo principu ir saugant asmens duomenų paslaptį. Sirbikyte.eu kuratorius užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai įvykdyti. Naudojamos saugumo sistemos, technines ir fizinės priemonės, ribojančios prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų. Be paminėto primintina, kad, nors ir yra imtasi tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys yra visiškai saugūs.
 • Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, bet neilgiau nei 3 metus. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Duomenų subjekto teisės

Teisės aktų nustatyta tvarka Duomenų subjektas turi teisę:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;
 • prašyti pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą rinkti ir tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą raštu, kurį gavus bus patikrinta gauta informacija ir bus imtasi reikiamų veiksmų;
 • prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia paslaugos teikėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. Duomenų teikimo atsisakymo atveju duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas.

Prašymai, susiję su asmens duomenų teisių įgyvendinimu, teikiami el. paštu adresu gintare@sirbikyte.eu

Slapukai – kas tai?

Jei naudodamiesi sirbikyte.eu interneto svetaine pateikiate užsakymą, atsiunčiate el. laišką, paprašote atsiųsti brošiūrą ar pan., jūs pateikiate savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, įskaitant ir jūsų asmens kodą. Šie duomenys tvarkomi vykdant jūsų užklausą bei atsakant į ją, tačiau jie nesaugomi slapukuose.

Slapukai

Slapukai yra pasyvūs failai, saugomi jūsų kompiuteryje arba kitoje IT įrangoje. Jie leidžia atpažinti jūsų kompiuterį ir gauti informacijos apie aplankytus puslapius ir funkcijas, kuriomis naudotasi per jūsų kompiuterį ar įrangą. Slapukuose nėra išsamios informacijos apie tai, pvz., kas esate arba kur gyvenate. Slapukai negali skleisti virusų ar kitų kenksmingų programų. Slapukai sirbikyte.eu svetainei leidžia išsaugoti tokius duomenis, kaip: `

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas);
 • naršyklės tipas;
 • duomenys apie tai, kaip naršote svetainėje (kuriose sekcijose lankotės).

Tikslai, kuriais naudojami slapukai

Slapukų naudojimo tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padedant sužinoti sirbikyte.eu internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, išanalizuojant internetinio puslapio naudotojų srautus, tobulinant patį internetinį puslapį bei elektroniniu būdu teikiamas paslaugas. Pastebėtina, kad jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

Naudojami slapukai

 • Būtinieji slapukai – Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 • Analitiniai slapukai – Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 • Funkciniai slapukai – leidžia prisiminti interneto naudotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena asmens pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, siūlomas paslaugas.
 • Komerciniai slapukai – šie slapukai naudojami talpinant sirbikyte.eu reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie interneto naudotojo ieškotas teisines paslaugas.

Slapukų pašalinimas

 • Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui.
 • Jūsų naršyklėje naudojamų slapukų patys ištrinti negalime. Tačiau visos naršyklės suteikia galimybę ištrinti slapukus atskirai arba visus iš karto. Slapukų ištrynimo procedūra priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės, bet visada galite rasti pagalbą, kaip jūsų naršyklėje ištrinti slapukus. Jei naudojate daugiau nei vieną naršyklę, nepamirškite ištrinti slapukų jose visose.

Baigiamosios nuostatos:

Prašome informuoti, jei asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti. Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su sirbikyte.eu kuruojančiu asmeniu – Gintare Sirbikyte, el. pašto adresas gintare@sirbikyte.eu.

sirbikyte.eu paslaugų teikimo sąlygos

Jei kontekstas nereikalauja kitos reikšmės, šiose sąlygose („Sąlygos“) sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:

Sutartis“ reiškia teisinių paslaugų ir atstovavimo (pavedimo) sutartį tarp Kliento ir sirbikyte.eu įgalioto asmens, sudarytą Klientui sutikus su Sąlygomis, pasirašytą elektroninėmis priemonėmis, esančiomis sirbikyte.eu tinklalapyje ir (arba) programėlėje. Sutarties pagrindu Klientas išduos aiškiai išreikštą įgaliojimą sirbikyte.eu įgaliotam asmeniui atlikti teisinius veiksmus ir veikti Kliento naudai visais su pavedimo vykdymu, paslaugos teikimu susijusiais tikslais. Sąlygos kartu reiškia ir Sutartį.

„Teisinis atstovas“ reiškia kliento (-ų) įgaliotą asmenį (teisininką) veikiantį jo (jų) vardu ir interesais dėl pavedimo.

Klientas“ reiškia asmenį, sutikusį su Sąlygomis bei siekiantį gauti teisines paslaugas naudojantis sirbikyte.eu įgalioto asmens pagalba.

Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai“ reiškia visus taikytinus įstatymus ir taisykles, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, įskaitant, kur taikoma, gaires ir elgesio kodeksus (jeigu tokių būtų), išleistus atitinkamų priežiūros institucijų, ir jų atitikmenis bet kurioje aktualioje jurisdikcijoje (nesvarbu privalomus ar ne).

sirbikyte.eu“ reiškia platformą, kurios tikslas – suteikti teisinę paslaugą, apimančią ir teisinį atstovavimą, Klientui, siekiančiam tokią paslaugą gauti.

Aukščiau išdėstytos sąvokos turi būti naudojamos sudarant ir vykdant visus dokumentus ar sandorius, susijusius su Sąlygomis.

I.Sutartis

 1. Kientas (-ai) suteikia eu paskirtam Teisiniam atstovui įgalinimus teikti teisines konsultacijas bei teisinių dokumentų ruošinius pagal Kliento poreikį ir pavedimą.
 2. Sudarydamas Sutartį ir išduodamas įgaliojimą, Klientas (-ai) patvirtina turintis (-ys) įgaliojimą ir teisinį veiksnumą atlikti minėtus veiksmus.
 3. Teisinis atstovas neįsipareigoja Klientui (-ams) teikti kitų, su pavedimu nesusijusių, teisinių paslaugų įskaitant, bet tuo neapsiribojant teisinio atstovavimo prieš trečiuosius asmenis, teisinių konsultacijų.
 4. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Teisinį atstovą apie suteiktų įgaliojimų sustabdymą.
 5. Teisinis atstovas turi teisę nepriimti/sustabdyti vykdyti Kliento pavedimą, jei jis yra neteisėtas, prieštarauja pasirašytos sutarties sąlygoms, sudaro galimybę kilti interesų konfliktui, ar Teisinis atstovas neturi galimybių jo įvykdyti pagal Kliento nurodymus arba Klientas vėluoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
 6. Klientas įsipareigoja suteikti teisiniam atstovui visus duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus Sutarčiai vykdyti.

 II. Paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka

 1. Teikiamų teisinių paslaugų kaina skelbiama ir atnaujinama internetiniame tinklalapyje sirbikyte.eu.
 2. Teisinės paslaugos pagal Sutartį teikiamos tik užsakius paslaugą (nurodžius pavedimą) bei atlikus išankstinį apmokėjimą.
 3. Atlikus apmokėjimą, į paslaugos gavėjo (kortelės turėtojo) nurodytą el.paštą bus atsiųstas patvirtinimas, kuriame pateikiama mokėjimo informacija ir informacija apie tolimesnius veiksmus dėl paslaugos suteikimo/gavimo.
 4. Pinigai už paslaugas negrąžinami, jei Teisinis atstovas atliko visus reikiamus veiksmus pavedimui įvykdyti, tačiau pavedimo negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių ne dėl Teisinio atstovo kaltės.

III. Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

 1. Teisinis atstovas įsipareigoja vykdyti Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimus, tai pat užtikrinti Kliento (-ų) pateiktos informacijos konfidencialumą. Teisinis atstovas Kliento (-ų) pateiktus asmens duomenis, renka ir naudoja tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga Sutartimi apibrėžtam pavedimui atlikti.
 2. Konfidenciali informacija tame tarpe ir asmens duomenys gali būti atskleista tik gavus išankstinį rašytinį Kliento (-ų) sutikimą arba kai tai būtina vykdant Kliento (-ų) pavedimą, arba kai tokia informacija privalo būti atskleista pagal teisės aktus.

IV. Nutraukimas

 1. Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis Klientui (-ams) iš anksto susipažinus su Sutarties sąlygomis, jas perskaičius ir su jomis sutikus savo valią išreiškiant „sutikimo“ nuorodos paspaudimu tinklalapyje sirbikyte.eu. Sutartis įsigalioja nuo teisinių paslaugų užsakymo internetu pateikimo bei apmokėjimo momento ir galioja iki visiško pavedimo pagal Teisiniam atstovui suteiktus įgalinimus įvykdymo.
 2. Šalys gali vienašališkai, be jokių apribojimų, nutraukti paslaugų Sutartį. Šalis, ketinanti nutraukti Sutartį, privalo įspėti kitą sutarties šalį raštu prieš 2 dienas.
 3. Nutraukus Sutartį Kliento (-ų) iniciatyva nesant Teisinnio atstovo kaltės arba Teisinio atstovo iniciatyva dėl Kliento (-ų) kaltės, po to kai jau atlikti visi reikiamai veiksmai pavedimui. įvykdyti, arba pavedimas pilnai įvykdytas, pinigai už suteiktas teisines paslaugas Klientui (-ams) negrąžinami.
 4. Nutraukus Sutartį bet kurios iš šalių iniciatyva, kai dalis veiksmų Kliento (-ų) pavedimui įvykdyti jau atlikti (pavedimas pradėtas vykdyti), tačiau pavedimas Sutarties nutraukimo momentu nėra pilnai įvykdytas, Klienui (ams) grąžinama už teisines paslaugas sumokėta suma iš jos išskaičius kainą už iki sutarties nutraukimo suteiktas Teisinio atstovo teisines paslaugas taikant valandinį įkainį 60 EUR/1 val.

V. Informacija apie nuotolinės sutarties atsisakymą

 1. Klientas (-ai), pateikdamas rašytinį pranešimą Teisiniam atstovui, turi teisę, nenurodydamas (-i) priežasties atsisakyti užsakytų paslaugų per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo, jei pavedimas nėra pilnai įvykdytas. Klientas (-ai) netenka teisės atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo, jei atsisakymo momentu Teisinis atstovas yra pilnai įvykdęs pavedimą.
 2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Klientas (-ai) turi eu kontaktiniam asmeniui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas (-i) nedviprasmišką pareiškimą (pvz., elektroniniu laišku). Klientas (-ai) gali pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.
 3. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Klientas (-ai) nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
 4. Sutarties atsisakymo pasekmės: Jei paslaugos pradėtos teikti sutarties atsisakymo laikotarpiu, Klientas (-ai) turi sumokėti sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai Klientas (-ai) informavo apie tai, jog atsisako Sutarties.

VI. Pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

– Kam [čia turite įrašyti sirbikyte.eu kontaktinio asmens duomenis bei el. paštą]:

– Aš / Mes pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) paslaugų teikimo sutarties,

– Užsakytų [data],

– Kliento (-ų) vardas, pavardė,

– Kliento (-ų) adresas,

– Kliento (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. Teisinio atstovo civilinė atsakomybė yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas (-ai) yra sumokėjęs (-ę) už suteiktas paslaugas, nebent žala buvo padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo.
 2. Klientas (-ai) įsipareigoja maksimaliai bendradarbiauti ir kooperuotis su Teisiniu atstovu tam, kad teikiamos paslaugos būtų visapusiškos, o pavedimas vykdomas patiriant minimalias laiko sąnaudas.
 3. Klientas (-ai) užtikrina, kad informacija ir duomenys, kuriuos Klientas (-ai) pateikė eu ryšium su pavedimu, yra teisingi, išsamūs, tikslūs ir neklaidinantys. Klientas užtikrina, kad Teisinis atstovas nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kilusias dėl neteisingos Kliento (-) pateiktos informacijos ir (arba) Kliento bendradarbiavimo stokos ar netinkamo bendradarbiavimo.
 4. Visi pranešimai ir kitoks susirašinėjimas, pagal šias Sąlygas bei vykdant Sutartį, siunčiami kitai sutarties šaliai internetinio tinklalapio eu pagalba bei el paštu gintare@sirbikyte.eu. Jeigu keičiasi Sutarties šalių rekvizitai, sutarties šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą.
 5. Kiekvienas ginčas ar reikalavimas, kylantis iš Sąlygų bei Sutarties ar susijęs su Sąlygomis bei Sutartimi, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas abipusėmis derybos. Iš Sutarties kylančios šalių teisės ir pareigos turi būti vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 6. Teisinis atstovas turi teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo keisti Sąlygas ir Sutarties nuostatas bei numatyti papildomas sąlygas, tačiau privalo dėti pastangas, kad Klientas (-ai) būtų informuotas (-i) apie tokius pakeitimus. Jei Kliento (-ų) atžvilgiu tokie pakeitimai yra nepalankūs, Klientas (-ai) turi juos patvirtinti, kad pakeistos sąlygos galėtų būti taikomos atitinkamam Klientui.
 7. Tuo atveju, jei kurios nors Sutarties nuostata teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri Sutarties nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.